Việc phân quyền cho một cá nhân trong một dự án là hết sức cần thiết. Chúng ta có thể hạn chế được những rủi ro về đánh cắp dữ liệu hoặc dữ liệu quan trọng bị xóa đi trong quá trình sử dụng. Đối với một số dịch vụ hiện có như Google Drive, Box, DropBox, One Drive… việc phân quyền cho người dùng với những cấp bậc khác nhau cùng tham gia dự án vẫn chưa thể đáp ứng được. Vậy để an toàn trong việc chia sẻ tài liệu trong dự án, chúng ta cần phải làm gì để khắc phục vấn đề này?

Với 689Cloud, chúng ta có thể điều chỉnh quyền hạn của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cùng dự án. Với các quyền hạn được cấp, thành viên tham gia dự án chỉ có thể thực hiện các thao tác mà chủ sở hữu điều chỉnh riêng cho họ như chỉ được xem tài liệu online, không được phép tải tài liệu…

 

  Với chức năng kiểm soát của chủ sở hữu, bạn có thể yên tâm trong việc chia sẻ dữ liệu với bất cứ mọi thành viên tham gia dự án mà không lo lắng đến việc thất thoát tài liệu hoặc rò rỉ thông tin.